ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I.    Úvodné ustanovenia

1.    Pre potreby týchto Zásad sa rozumie

 - Prevádzkovateľom e-kočíky s.r.o., IČO: 47 070 196, so sídlom Fučíkova 967/27, Bardejov 085 01

- Osobnými údajmi sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo podnikajúcej fyzickejosoby.

2.    Prevádzkovateľ e-shopu www.e-kociky.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

3.    Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

- zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve

4.    Účastník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby, alebo je registrovaná v e- shope.

5.    Prevádzkovateľ je právnickou osobou, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:

- v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou

- za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

II.    Účely a doby spracovania Osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a)    plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

1.    Osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
2.    Marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.
3.    Poskytnutie zľavy: prevádzkovateľ sa na svojich webových stránkach môže zaviazať k poskytnutiu zľavy na prvý nákup. Pre poskytnutie zľavy je nutné vyplniť e-mailovú adresu, na ktorú bude následne zaslaný zľavový voucher. Prevádzkovateľ spracováva tento osobný údaj výhradne na účely poskytnutia zľavy (splnenie záväzku poskytnúť zľavu). Prevádzkovateľ informuje subjekt údajov o skutočnosti, že po dobu 1 roka bude evidovať e-mailovú adresu subjektu údajov, aby dokázal zistiť, či nedošlo k opakovanému pokusu o čerpanie zľavy. Ak teda subjekt údajov požiada o zľavu, zľavu vyčerpá, následne zažiada o výmaz osobných údajov, opakovane vyplní vo formulári na získanie zľavy svoju e-mailovú adresu, príde mu upozornenie, že zľavu už nie je možné čerpať).

b)     dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):

1.    daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;
2.    plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c)     oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

1.    účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený (Správca uchováva taktiež e-mailovú komunikáciu so zákazníkom, drží informáciu o skutočnosti, že prebehol telefónny hovor alebo online chat komunikácie).
2.    oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi. Oprávnený záujem vzniká v nadväznosti na vytvorenú objednávku zákazníka na našom e-shope alebo registráciou vo VIP programe.
3.    Zasielanie dotazníkov spokojnosti: zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti posúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa tretej strane – ďalšiemu spracovateľovi. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.

d)     marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:

1.    plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
2.    individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 r oky;
3.    Zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e- mailová adresa tretej strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka);
4.    cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítač i prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

III.    Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1.    Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či
produktu Prevádzkovateľa.
2.    Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
3.    Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
4.    Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
5.    Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúci mi účely: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru (jedná sa o dopravnej spoločnosti, prípadne o podnikajúce fyzické osoby), zasielanie obchodných oznámení (jedná sa o subjektmi zaisťujúce tvorbu obchodných oznámení a ich rozosielanie, tvorbu marketingových kampaní a pod.), hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru (jedná sa o spoločnosti poskytujúce finančné služby), služby zákazníckej podpory (jedná sa o spoločnosti, ktoré Prevádzkovateľovi dodávajú systém, prostredníctvom ktorého Prevádzkovateľ vybavuje požiadavky svojich zákazníkov), poskytovanie poistných produktov (jedná sa o poisťovne), vybavovanie reklamácií (jedná sa o spoločnosti poskytujúce služby autorizovaného servisu, prípadne o podnikajúce fyzické osoby a pod.), registrácia nového zákazníka, poskytovanie služby IBod.
6.    Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

IV.    Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

1.    Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

- požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;

- na opravu poskytnutých Osobných údajov;

- na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;

- na obmedzenie spracovania Osobných údajov;

- podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;

- právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

2.    Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadosti na adrese ekociky@gmail.com alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii na webových stránkach e-shopu (týka sa len práva na prístup k osobným údajom a na opravu osobných údajov).

3.    Práva podľa ods. 1 tohoto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou čl. II ods. 1 písm. c) podods. 2, 3, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1 čl. IV.

V.    Záverečné ustanovenia

1.    Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republik y, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2.    Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3.    Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1. 4. 2019.