Predávajúcim sa v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť e-kočíky s.r.o., so sídlom Fučíkova 967/27, 085 01  Bardejov, IČO: 47 070 196, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 28197/P.

Kontaktné údaje predávajúceho:

mail: ekociky@gmail.com Telefón: 0905627360

Poštová adresa: e-kočíky s.r.o., so sídlom Fučíkova 967/27, 085 01  Bardejov

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Tel.číslo: 051/7721597

1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach www.e-kociky.sk  www.ekociky.sk a s pomocou predajcu na linke 0905627360 (Po – Pia: 8:00 – 18:00).

2. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail.

Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

3. Po odoslaní objednávky bude na Vami uvedený e-mail odoslané automatické potvrdenie objednávky, ktoré obsahuje Vaše fakturačné a doručovacie údaje, popis objednaného tovaru, cenu za tovar a spôsob úhrady. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme e-mailom. V prípade voľby platby bankovým prevodom bude do 24 hodín od odoslania objednávky doručená elektronická faktúra s údajmi k úhrade. Pri uhrádzaní prosím dodržte variabilný symbol uvedený vo faktúre.  Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

4. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme od 3 do 15 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 8:00 – 18:00, o presnom dni expedície a spôsobe doručenia Vás budeme informovať včas.

Spôsob odoslania:

- slovenská pošta – prostredníctvom slovenskej pošty je možné odoslať len zásielky s váhou do maximálne 10 kg. Doručenie balíka je v priebehu 2 – 4 pracovných dní po odoslaní. Balíky prostredníctvom Slovenskej pošty sú odosielané raz týždenne (nezasielajú sa každý deň). Balíky sa zasielajú na poštu, nedoručujú sa na adresu zákazníka. Balík je uložený na najbližšej pobočke Slovenskej pošty kde je nutné si ho prísť prevziať. V prípade, že si zákazník požaduje odoslať zásielku prostredníctvom slovenskej pošty, a odoslaný tovar presiahne túto váhu, prípadne nie je možné zaslať objednaný tovar prostredníctvom slovenskej pošty vzhľadom na rozmer a spôsob balenia (nadrozmerné, viackusové balíky), vyhradzuje si predávajúci právo zmenu na zmenu spôsobu zaslania objednaného tovaru a tiež na zmenu vyúčtovaného poplatku za prepravu.

- kuriérska služba – zásielka odoslaná prostredníctvom kuriérskej služby Remax. Doručenie do 24 hodín po odoslaní, avízo o doručení prostredníctvom emailovej notifikácie a telefonické avízo. V prípade potreby možnosť dohodnúť náhradný termín doručenia.

5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón, e-mail).

6. Pri preberaní tovaru Vám doručovateľ doručí doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení  v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny dostáva kupujúci spolu s tovarom. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak:

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) tovar pozostáva z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu,

7. Kupujúci je povinný v prípade doručenia tovaru obsah zásielky čo najskôr. najlepšie ihneď skontrolovať, prípadné nedostatky ako sú nedodané časti zásielky, chýbajúci doklad o kúpe alebo chýbajúci záručný list a návod na použitie ihneď hlásiť predajcovi a to písomne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky od prepravcu. Po uplynutí tejto lehoty sa považuje zásielka za riadne a kompletne doručenú.

8. Odstúpenie od kúpy

8.1 Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, oznámenie o odstúpení od kúpy nie je možné zaslať elektronickou formou.   Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Spotrebiteľ môže použiť tento vzorový formulár: Vzor

8.2 Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa prevzatia od zmluvy späť poštou na adresu E-kočíky s.r.o., Fučíkova 967/27, 085 01  Bardejov. Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoužitý, nepoškodený vrátane priloženej dokumentácie, dodaného príslušenstva a pod. v pôvodnom obale bez známok použitia. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu.  V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša všetky poštovné výdavky na vrátenie tovaru. Tovar nezasielajte na dobierku, takéto zásielky nepreberáme.

8.3. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Finančné prostriedky sa vracajú na číslo účtu uvedené kupujúcim v odstúpení od kúpy. Nezasielame prostriedky poštovou poukážkou!

9. Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ  pri danom výrobku nie je uvedené inak, alebo do odvolania akcie.

11. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť dodanie náhradného tovaru. V prípade úhrady za tovar bankovým prevodom a zamietnutím náhradného tovaru je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru na bankový účet určený kupujúcim.

12. Reklamačný poriadok

    Reklamačný poriadok vychádza zo zákona č. 40/1964 Sb., z občianskeho zákonníka, zák. č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa.  Reklamáciu možno vykonať len v prípade, keď je tovar v záručnej dobe a je predložený predávajúcemu. Dĺžka záručnej doby na všetok tovar je 24 mesiacov. Záručná doba je upravená na produkty, ktoré obsahujú batérie - akumulátor. Záruka na výdrž a kapacitu batérie je 6 mesiacov.

Do záruky nepatria okrem iných tieto prípady:

a) nepredložením dokladu o zaplatení – nadobudnutí tovaru u predajcu, záručného listu, alebo príslušenstva potrebného k adekvátnemu posúdeniu oprávnenia reklamácie.
b) uplynutím záručnej doby tovaru,
c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
d) vady zapríčinené bežným používaním (odtrhnuté časti, cvoky, suché zipsy, zipsy, prasknuté pneumatiky, defekty, opotrebované pneumatiky, tzv. osmičky na kolesách a pod.),
e) nesprávnym používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, nepredvídateľnou skazou,
i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom a podobne. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním respektíve odoslaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

K reklamácii je potrebné predložiť, prípadne zaslať tovar, prípadne časť tovaru, ktorú je potrebné reklamovať. Je potrebné priložiť kópiu faktúry a originál záručný list (platí pre tovar, ktorý záručný list obsahuje - predovšetkým kočíky). Tovar zašlite alebo doručte na adresu: E-kočíky s.r.o., Fučíkova 967/27, 085 01  Bardejov. Tovar nezasielajte na dobierku a odporúča sa poistiť balík.

12.1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar po jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra, najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru od prepravcu.

12.2. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby, respektíve na pošte.

12.3. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný bezodkladne ihneď po zistení ohlásiť predávajúcemu a prepravnej spoločnosti, alebo doručovacej pošte, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky.

12.4. V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie, so spôsobom vybavenia reklamácie aký zvolil predávajúci, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo požiadať predávajúceho o nápravu. Ak mu predávajúci nevyhovie, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho spôsobu riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozska 32, P. O. Box 5, 820 07  Bratislava, respektíve iná príslušná právnická osoba  zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk) Kupujúci je oprávený vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Osobné údaje a ich ochrana

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

13.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

13.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

13.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 13.3. týchto podmienok.

13.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 14.3. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

13.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.e-kociky.sk